کبوتران زمینی | آب کشیدن دهان از عطش روزه را باطل می کند؟