کبوتران زمینی | آنگاه که امام غائب در حلقه دشمنان روی می نمایاند