کبوتران زمینی | آیا ادیان دیگر هم پوشش و حجاب دارند؟