کبوتران زمینی | آیا از بین بردن و کشتن حشرات حرام است؟