کبوتران زمینی | آیا ثواب آیات مختلف قرآن متفاوت است؟