کبوتران زمینی | آیا درست است که بر دو مهر سجده کنیم؟