کبوتران زمینی | آیا مواد بی حسی دندانپزشکی روزه را باطل می کند؟