کبوتران زمینی | احکام خواندن قرآن در زمان عادت ماهیانه