کبوتران زمینی | استفراغ عمدی در زمان روزه داری چه حکمی دارد؟