کبوتران زمینی | اسرائیل روز به روز ناامن تر از دیروز…