کبوتران زمینی | اشتباه استکبار درس نگرفتن از خطاهای گذشته است