کبوتران زمینی | امر و نهی کردن چه مراتب و مراحلی دارد؟