کبوتران زمینی | این اسامی خدا را قبل از دعاهایتان بگویید تا اجابت شوید