کبوتران زمینی | بخشی از وصیت نامه ی شهید صیاد شیرازی