کبوتران زمینی | به چه دلیل در نماز سوره ی حمد را می خوانیم؟