کبوتران زمینی | به چه علت اهل تسنن دست بسته نماز می خوانند؟