کبوتران زمینی | به چه علت چادر را به دختران جوان تحمیل می‌کنند؟