کبوتران زمینی | تحریم های یزیدیان لغو می شود با این شرط که …