کبوتران زمینی | توجه داشته باشید ؛ باید تقوا پیشه کنیم