کبوتران زمینی | جنب شدن در ماه رمضان چه حکمی دارد؟