کبوتران زمینی | حکم اقتدا کردن نماز به امام جماعت غیر روحانی