کبوتران زمینی | حکم داشتن صندوق قرض الحسنه خانوادگی