کبوتران زمینی | خواندن سوره ی سجده دار در نماز چه حکمی دارد؟