کبوتران زمینی | راهکار پیامبر گرامی اسلام برای مقابله با فتنه