کبوتران زمینی | رفع غم و اندوه و کسب شادی و نشاط با این آداب