کبوتران زمینی | سلام برآن آقایی که در این ایام خون می گرید …