کبوتران زمینی | طریقه خواندن نماز آیات و احکام نماز آیات