کبوتران زمینی | فرزند در برابر نماز و روزه پدر خود چه وظیفه ای دارد؟