کبوتران زمینی | قطعه شعری زیبا بر روی مزار یک شهید