کبوتران زمینی | ما در مقابل تمام کسانی که را کج می روند مسئولیم