کبوتران زمینی | مکتب بسیج ؛ مجاهدت معونی و مخلصانه است