کبوتران زمینی | مگر معراج نمی خواهید؟ مگر نمی خواهید بالا بروید؟