کبوتران زمینی | هر که شد محرم دل در حرم یار بماند . . .