کبوتران زمینی | هنگام قاعدگی خواندن قرآن چه حکمی دارد؟