کبوتران زمینی | هیجان در تخفیفان؛ پیشنهادهای ویژه در ماه مهمانی خدا