کبوتران زمینی | واجبات نماز و فرق بین واجبات و ارکان نماز