کبوتران زمینی | یادکننده ی خدا احتیاج به هیچ وعظی ندارد!