کبوتران زمینی | چرا خدا به بعضی کم و به برخی زیاد روزی می دهد!