کبوتران زمینی | آیا بر اساس حکم دین تامین جهیزیه بر عهده زن است؟