کبوتران زمینی | آیا خریدن و پوشیدن کروات براى داماد جایز است؟