کبوتران زمینی | اسکناسی که هرگز ارزشش را از دست نمی دهد!