کبوتران زمینی | بیانات در دیدار نمایندگان اقلیت‌های مذهبی