کبوتران زمینی | ماندگارترین صحنه زندگی مادر شهید بابایی چه بود؟