کبوتران زمینی | شهدای بروجن در دوران دفاع مقدس بسیار شوخ طبع بودند