کبوتران زمینی | آشنایی با احکام نذری دادن در روز عاشورا و تاسوعا