کبوتران زمینی | احادیثی درمورد معصیت و نافرمانی خدا