کبوتران زمینی | افتخار می کنم که شاگرد ایشان هستم…