کبوتران زمینی | اگر مسح سر با خیسی صورت مخلوط شود چه حکمی دارد؟