کبوتران زمینی | حکم روزه ی دختری که تازه به سن تکلیف رسیده است..!