کبوتران زمینی | دعا بکن ولی اگر اجابت نشد با خدا دعوا نکن…